01. AKTUELL




 

Open Studio
14.10.2017, um 17:00 bis 21:00
Atelierhof Kreuzberg, Schleiermacher Str. 31, 10961 Berlin 
Kontakt 0170 - 8405136

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

 


 

 

 

 

 

 












Aktuelle Ausstellung – APOSTROPH

22.06.2017 – 27.07.2017

http://petersburger-art.de/ 

 

PETERSBURGER Raum für Kunst

Gladbacher Str.  50,  50672 Köln

 

 











































































































































































































































    























































http://www.lagazettedesartistes.com/








 
 












ELEPHANT * FILM AND VIDEO * http://elephant-exhibition.de/

Kooperationsmalerei mit Boris Duhm: http://www.mehrweg-dickicht.de/